سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان شیخعلیشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی –

چکیده:

شیرابه حاصل از محل های دفن مواد زائد شهری یکی از معضلات زیست محیطی بشمار می رود که برای تصفیه علاوه بر روش های بیولوژیکی و فیزیکی به روش های موثرتری نیاز دارد. به همین منظور مطالعه ای آزمایشگاهی برای بررسی اثر اکسیداسیون شیمیایی با روش فنتون و فتوفنتون به عنوان دو روش موثر در کاهش بار آلی شیرابه صورت گرفت. در این مقاله اثر pH بر راندمان کاهش بار آلی شیرابه در دمای محیط و در راکتور بسته در pHهای ۲، ۳و ۴ بررسی و مقایسه شد. نمونه های شیرابه مورد آزمایش از محل دفن زباله شهری تهران (کهریزک) گرفته شد و COD،BOD5 ، نسبت BOD5/COD بعنوان شاخص تصفیه پذیری و pH اولیه آن اندازه گیری و در مقادیر مختلف پراکسید هیدروژن به میکروآهن عنصری در زمان واکنش ۹۰ دقیقه، اثر pH در تصفیه شیرابه بررسی شد و در هر pH نسبت بهینه پراکسید هیدروژن به میکروآهن بدست آمد.نتایج حاصل از آزمایش ها در دو روش فنتون و فتوفنتون افزایش ۲ الی ۱۰ درصدی راندمان تصفیه شیرابه را با کاهش pH از ۴=pH به ۳ و ۲ نشان می دهد. همچنین در pH=2 و نسبت بهینه پراکسید هیدروژن به آهن افزایش ۶ درصدی راندمان حذف COD را درروش فتوفنتون نسبت به روش فنتون داشتیم.