سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه کریمی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید کزازی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
وحید حسینی نوه – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

α- گالاکتوزیداز یا ملیبیاز(α- D- گالاکتوزید گالاکتوهیدرولاز)، اگزوگلیکوزیدازی است که با حفظ وضعیت اپتیکال، بقایای α- D- گالاکتوز را از α- D- گالاکتوزیدازهایی شامل: الیگوساکاریدهای گالاکتوزی مثل: ملیبیاز، رافینوز و پلی ساکاریدهایی مثل: گالاکتومانانز و گالاکتو(گلوکو) مانانز تجزیه می کند. آنزیم آلفا گالاکتوزیداز از معده میانی لارو سن۴ سوسک کلرادوی سیب زمینی جداسازی شد و اثر PH بر فعالیت و پایداری آنزیم با استفاده از سوبسترای اختصاصی آنزیم (P- نیتروفنل-α- D- گالاکتوپیرانوزید) مورد بررسی قرار گرفت. طبق آزمایشات انجام گرفته بیشترین فعالیت این آنزیم در PH 5 صورت گرفت. همچنین این آنزیم پایداری مناسبی در محیط های اسیدی مختلف دارد.