سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه راهداری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
شادی کیابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرحیم خداکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازتنظیم کننده های رشد گیاهی NAA ٔ BA هستند این هورمونها درفرایند های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوناگون رشد و نمودخالت داشته دراین بررسی به علت اهمیت یولاف به عنوان غذا و خوراک دام و نیز ارزش اقتصادی ان اثر این هورمونها به غلظت های مختلف ۰و۰/۵و۱/۵و۲/۵ میلی گرم درلیتربربرخی از فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی این گیاه بررسی گردید مطالعات نشان داد درگیاهان تیمار شده با غلظت های مختلف NAA ٔ BA بیشترین مقدار کلروفیل a,b مربوط به تیمار NAA+BA2/5 میلی گرم درلیتر mg/lit و بیشترین مقدار کاروتنوئید درسطح ۰/۵ میلی گرم برلیتر BA mg/lit مشاهده شد بطوریکه با افزایش NAA تا غلظت ۱/۵میلیگرم برلیتر مقدار کلروفیل a,b افزایش یافته و سپس با افزایش غلظت این هورمون ها مقدار آن کاهش را نشان میدهد. اما با افزایش غلظت BA تا غلظت ۱/۵میلی گرم برلیتر کاهش مقدار کلروفیل Aو سپس افزایش اما با افزایش غلظت BA تا غلظت ۱/۵ ملی گرم برلیتر افزایش مقدار کلروفیل b مشاهده گردید.