سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد حفظ اللسان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اثر بیخوابی )که ممکن است در اثر مسافرتهای طولانی و یا سایر عوامل روحی، جسمی برای ورزشکاران پیش آید( بر اجرای مهارت دریبل فوتبال بود. بهمین منظور، ۱۶ نفر از دانشجویاندانشگاه صنعتی سهند، با دامنه سنی ۱۵ تا ۱۱ سال مهارت پایه فوتبال )دریبل( را در پیش آزمون و پس آزمون انجام دادند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت فوق، از آزمون مور کریستین استفاده شده است . در مرحله اول، -آزمودنیها پس از ۶ ساعت خواب شبانه آزمون مهارت دریبل فوتبال را به عنوان پیش آزمون انجام دادند . ۱۵ روز بعد برای اطمینان از روایی آزمونها و بررسی تاثیر یادگیری بر نتایج آزمون، آزمودنی ها مجددا پس از ۶ ساعتخواب شبانه، همان آزمون را انجام دادند. در مرحله سوم، ۷۵ ساعت بی خوابی به عنوان متغیر مستقل بر آزمودنی هااعمال شده و سپس آزمون مجددا تکرار شده و نتایج به عنوان پس آزمون تجربی ثبت شد و با استفاده از آزمون t همبسته مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ۷۵ ساعت بی خوابی باعث کاهش اجرای مهارتدریبل ) p<0.001 ( می شود. بنابراین یافته های پروهش نشان داد که بی خوابی می تواند اثر مخربی بر مهارتهای پایه فوتبال داشته باشد.