سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسون کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
صمد دربندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه خاکشناسی و آب
ابراهیم احمدی – استادیار دانشگاه زنجان،گروه شیمی،آزمایشگاه سنتز پلیمر
صابره دربندی – استادیار دانشگاه تبریز،گروه مهندسی آب

چکیده:

امروزه تحقیقات پیرامون پلیمرها یا سوپر جاذبها و استفاده از آنها در علوم خاکشناسی گسترش زیادی یافته است. این مواد برای بهبود خواص فیزیکی خاک مورد استفاده قرار می گیرند. ترپلیمر یک پلیمر جدیدی بوده که در گروه شیمی دانشگاه زنجان، آزمایشگاه سنتز پلیمر ساخته شده است. در این تحقیق اثر این ماده جدید بر نفوذ پذیری و پایداری خاکدانه های یک خاک سیلتی لوم در برابر فرسایش بررسی شده است. نتایج نشان داد که با افزایش میزان تر پلیمر از یک حد مشخص در خاک، نفوذپذیری آن کاهش و پایداری خاکدانه ها در برابر فرسایش افزایش نشان می دهد. از آنجایی که در آبیاری سطحی نفوذ پذیری زیاد خاک باعث افزایش تلفات عمقی آب می گردد و همچنین خاکهای سیلتی به هنگام آبیاری فرسایش می یابند لذا استفاده از این پلیمر در خاکهای سیلتی در آبیاری سطحی توصیه می گردد.