سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه گندمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلا آباد غرب
آزاده آزادی – دبیر آموزش و پرورش استان کرمانشاه

چکیده:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر درس تربیت بدنی عمومی )با تأکید بر فاکتورهای آمادگی جسمانی ( برخودپنداره بدنی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد . روش: جامعه آماریپژوهش نیمه تجربی حاضر را کلیه دانشجویان دختری که در ترم ۶۵۱ واحد تربیت بدنی عمومی را اخذ کرده بودند تشکیل می داد، نمونه آماری این تحقیق نیز شامل ۰۵ دانشجوی دختر بود . قبل از شروع تمرینات آمادگیجسمانی از ۷ فاکتور شنا، چابکی و پرش سارجنت پیش آزمون به عمل آمد و خودپنداره بدنی نیز توسط پرسشنامه های معتبر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتهای ترم تحصیلی نیز پس آزمون به عمل آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS نسخه ۱۳ و آزمون آماری رگرسیون گام به گام استفاده گردید. سطح معناداری آزمون ها ۵/۵۰ در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که تمرینات یک جلسه در هفته درس تربیت بدنیعمومی، تأثیرات مثبتی را در فاکتورهای روانی دانشجویان برجای می گذارد ، به طوری که چابکی و پرشسارجنت با خودپنداره بدنی ارتباط معناداری را نشان دادند. نتیجه گیری: از نتایج مشاهده شده از پژوهش حاضرمی توان نتیجه گرفت که دروس تربیت بدنی ارائه شده در سطح دانشگاه ها علاوه بر اثرات مفید جسمانی آنمی تواند بر جنبه های روانی دانشجویان نیز اثرات مفید قابل ملاحظه ای را بر جای بگذارد . که این نتایج میتواند توجه مسئولین را بر نحوه و تعداد ساعت های ارائه این درس جلب نماید.