سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس الهی – مرکز طراحی توربین بادی، پژوهشگاه نیرو
احمد رضایی مژدهی – مرکز طراحی توربین بادی، پژوهشگاه نیرو
حمیدرضا لاری – مرکز طراحی توربین بادی، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر یخ زدگی پره ها ی تور بین درعمکرد و همچنین نیروها ی اعما لی به اجز ای تور بین پرداخته شده است. این اثر به صورت یک جرم اضافه که روی سطح پره پخش گردیده است مدل میگردد . تغیی روزن علاوه بر نیروهای گریز از مرکز، فرکانس حرکت ی و شکل مودهای پره را نیز تحت تاثیر قرار م یدهد . بر ای بررسی این موضوع یک توربین بادی دو مگاواتی به طورکامل مدل شده است و تا ثیر ای ن پدی ده روی تور بین بررسی شده است. برای مدلسازی توربین به ماژولها ی مدل باد، مدل آیرودینامیکی پره ، مدل مکا نیکی اجز ا و سیستم برق و کنترل تقس یم گردی ده و با ساخت مدل معادل برای هر کدام اقدام به شبیه سازی شده است . در نهایت به بیان تاثیر شرایط یخزدگی پره در کارکرد توربین و بارگذاری آن پرداخته شده است