سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک مقصودی دماوندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر، تهران. خیابان گیشا.خیابان ۱۵ .پلاک ۱۰
سارا شیرزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر، تهران. خیابان گیشا، خیابان ۱۵ . پلاک ۱

چکیده:

به منظور بررسی تعیین بهترین شیوه کنترل علف های هرز در جهت کاهش مصرف علف کش و رشد بهنر چغندر قند، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کرج انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل باطرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد که فاکتورها شامل شیوه مدیریت علف های هرز در دو سطح ( ۱٫ کاربردعلف کش با رفتار سرتاسری، ۲٫ کاربرد علف کش با رفتار نواری و استفاده از کولتیواتور) بودند . صفات مورد بررسی شامل فلور علف های هرز، درصد فراوانی علف های هرز، ماده خشک علف های هرز، نسبت نور پا یین به بالا ی توده گیاهی و مقدار کلروفیل گیاه زراعی بود. بر اساس نتایج به دست آمده مش خص شد که بین تیمار های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود نداشت؛ به معنای دیگر استفاده از کولتیواتور می تواند جایگزین یک بار پاشش علف کش باشد. بر این اساس می توان مدیریت رفتار نواری را به دلیل عدم اثرات زیست محیطی، کاهش مصرف علف کش وتجمع آن در گیاه زراعی، کاهش هزینه های جاری و نیروی کارگری مورد استفاده قرار داد ه و آنرا جا یگزین مناسب روشهای متداول دانست.