سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید حسن پور لمر – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خلخال، ایران

چکیده:

در تعریف فرهنگ می توان به دو صورت اشاره نمود: فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی. فرهنگ مادی همه وسایل و ابزارهای مادی و آنچه به دست بشر از ماده طبیعی ساخته شده و شیوه ها و فرآیندهای ساخت و ساز آنها می دانند، و فرهنگ معنوی را شامل ارزش ها، باورها، اندیشه ها، دانش و فن ها، دین، آداب و سنت ها، علوم و فلسفه، ادبیات، هنر و همه فرآورده های ذهنی انسان مطرح می گردد. در فرهنگی که آمیختگی شدید با دین و فرهنگ اسلامی حاکم می باشد، هویت و فرهنگ اسلامی نقش بسزایی در ساختار، بن مایه ها و مبانی طرح واره خواهند داشت. در پژوهش حاضر، تلاش گردیده است بررسی اثرگذاری فرهنگ و هنر اسلامی در معماری و شهرسازی به صورت موردی شهر، مصدر- دوبی مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق، حاکی از آن است که فرهنگ اسلامی در معماری شهرسازی که در کشور امارات بکاررفته متناسب با مردم و اقلیم و فرهنگ آن کشور می باشد که در پروژه شهر مصدر دوبی تجلی یافته است. ساختار و الگوهای بکاررفته در تمامی شهر مصدر قابل رویت می باشد، استفاده از تزئینات معماری اسلامی در جدارها، کف سازی ها و حتی در پنل های افقی آسمان نقش بسته اند. تقسیم بندی مناسب فضایی و رعایت حریم های شخصی و عمومی برای ساکنان شهر مصدر بکار رفته است. استفاده از المان های سنتی و تاریخی که در طراحی پروژه شهر مصدر به صورت به روز شده و فعال مورد استفاده قرار خواهند گرفت و این شهر را متناسب با فرهنگ اسلامی و ارزش های بومی منطقه و کشور و تکنولوژی به یک آرمانشهر اسلامی با نیازهای نسل هزاره سوم طراحی و اجرا نمایند. در ادامه در پژوهش حاضر نیز سعی می گردد به صورت اجمالی به آن اشاره گردد.