سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نقی مالوفی – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

خرما یکی از باارزشترین موادغذایی است که بخش اعظم آن را قندتشکیل میدهد روشهای مختلفی برای بسته بندی خرما وجود دارد یکی از روشهای بسته بندی خرما با استفاده از روش اتمسفر اصلاح شده می باشد دراین تحقیق میزان درصد گاز دی اکسید کربن دربسته بندی خرما به روش اتمسفر اصلاح شده برروی کیفیت خرما از طریق بررسی شکرک زدن خرما مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بررسی ها نشن میدهد که با افزایش درصد گاز دی اکسید کربن به ۱۰۰ درصد شکرک زدن خرما به طورمحسوسی کاهش م ی یابد استفاده از گاز دی اکسید کربن نه تنها باعث کیفیت مطلوب خرما می شود بلکه باعث می شود تعداد مخمرها و کپک هایی که باعث فاسد شدن خرما می شوند نیزکاهش یابد.