سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیما پیشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گل و گیاه زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر محمدی – استادیارگروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدنجم الدین مرتضوی – استاد مدعو گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
درویشعلی عموزاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدسوادکوه

چکیده:

رز با نام علمی Rosa hybrida متعلق به خانواده Rosaceae یکی ازگل های بسیار زیبا و جذاب در دنیا بوده که سهم قابل توجهی از تجارت گل وگیاهان زینتی جهان را به خود اختصاص داده است. به منظور بررسی اثر کیفیت آب های مختلف بر طول عمر سه رقم مختلف گل رز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در شهر زنجان انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از، نوع آب در سه سطح شامل: آب چاه، آب شهری و آب مقطر، به همراه سه رقم مختلف گل رز شامل) High Magicزرد آتشی)وHigh Delicate (صورتی) و Upper Class (به رنگ قرمز). بطری هایی یک لیتری برای انجام آزمایش انتخاب شده و کاملاً تمیز و ضد عفونی گردیدند. آب های انتخابی به مقدار ۹۰۰ میلی لیتر به همراه ۵۰ میلی گرم ساکارز و ۵/۰ میلی لیتر وایتکس در ظروف مورد نظر ریخته شدند. سه شاخه از هر رقم به طول ۴۰ سانتی متر با حفظ چهار برگ انتهایی و حذف سایر برگ ها و تیغ ها در بطری های آزمایش قرار داده شدند. در طول آزمایش دما و رطوبت نسبی شبانه روز ثبت گردید. اندازه گیری های صفات مختلف در طول دوره آزمایش به دقت انجام گرفت و با استفاده از نرم افزار آماری Mstat.c آنالیز گردید. نتایج نشان داد که نوع آب بر میزان شادابی، وزن شاخه و میزان باز شدن غنچه بعد از دو روز در سطح ۱% و بر میزان باز شدن گل بعد از ۵ روز موثر بوده است. همچنین بین ارقام از نظر جذب آب و میزان شادابی و ماندگاری در سطح ۱% اختلاف معنی داری وجو د داشت. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از آب مقطر در مقایسه با آب شهری و آب چاه، تیمار بسیار مناسبی برای افزایش ماندگاری و حفظ شادابی گل رز شاخه بریده می باشد. آب چاه دارای بالاترین میزان بیکربنات، شوری(۲۴۱۰ میکروزیمنس بر سانتی متر) و سختی کل بود و آب شهری در مرتبه دوم قرار داشت. همچنین اثر متقابل این دو فاکتور بر باز شدن گل بعد از ۲ و ۵ روز در سطح ۵% معنی دار شد به طوری که در تیمار آب چاه و رقم زرد آتشی، میزان باز شدن کامل گل در ۲ روز بعد از اعمال تیمار، به بیش از ۹۰ درصد رسید و این میزان در رقم صورتی با آب مقطر کمتر از ۶۰ درصد بود