سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
محمد حسن سیاری زهان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

تنش شوری یکی از مسائل مهم در کشاورزی میباشد. بدین منظور آزمایش حاضر در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بر شاخص های جوانه زنی سه گیاه رازیانه، شنبلیله و شوید با تیمار های شوری شامل آب چاه های آب شیرین، بارانی و کاله واقع در مزرعه آزمایشی با سطوح شوری به ترتیب حدود (۱۳۰۰μs/cm و ۵۵۰۰ و ۷۶۰۰) و ۳ تیمار شوری متناظر با آنها حاصل از نمک طعام (NaCl) هر کدام در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد شوری و نوع منبع آن اثر معنی داری بر صفات درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه گیاهچه داشته ولی اثری بر طول ساقه چه و ریشه چه نداشت. اثر نوع گیاه در تمامی شاخص ها معنی دار بود. اثر متقابل نوع گیاه و شوری در تمامی شاخص ها معنی دار شد. همچنین اثر متقابل شوری و منبع آن بر درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه گیاهچه معنی دار بود. اثر متقابل گیاه و منبع شوری بر درصد جوانه زنی و بنیه گیاهچه معنی دار شد. در کل شوری طبیعی اثرات تنش زای کمتری بر هر سه گیاه داشت.