سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین دست بندان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
طیب ساکی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، گروه زراعت
شهرام لک – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،گروه زراعت

چکیده:

تنش خشکی و عناصر غذایی از مهمترین عوامل محیطی هستند که عملکرد و اجزای عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند بدین منظور، طرح پژوهشی با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با تیمار اصلی (دورهای مختلف آبیاری: I2 = 17 ، I1 = 12 ،I0 = 7 و I3 =22) روز) و تیمار فرعی ( سطوح مختلف کود پتاسیم، K2= 100،K1 =50 و K3 =150 کیلو گرم در هکتار) و سه تکرار اجرا گردید تاریخ کاشت نیمه اول مرداد ماه ۱۳۸۷ در مزرعه موسسه آبیاری شهید سالمی شهرستان اهوازطراحی واجرا گردید.. نتایج تجزیه واریانس دورهای مختلف آبیاری، سطوح مختلف کود پتاسیم و اثر متقابل این دو در سطح ۵% بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت معنی دار بود، اما در مورد تعداد ردیف در بلال اثر سطوح مختلف کود پتاسیم و اثر متقابل تنش آب و سطوح مختلف کود پتاسیم بر این مولفه ی عملکردی معنی دار نگردید. تنش خشکی باعث کاهش عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت، و تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه گردید، تیمار I0 با عملکرد دانه ۱۵/۵ تن در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد و تیمار I3 با ۱۰/۳۳ تن در هکتار پایین ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که با توجه به کمبود آب و خشکسالی باید مورد توجه قرار گیرد.