سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهیلا نگهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی (باغبانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
اردلان علیزاده – استاد یار،عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اس
کریم اجرایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مهدی زارع – استاد یار،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

۵۰،۱۰۰،۱۵۰کیلوگرم درهکتاربودند وآزمایش درقالب طرح بلوکهای آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان عملکرد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و متابولیت های ثانویه در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) به مورد اجرا گداشته شد از کود سولفات آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن استفاده شد. سطوح مختلف کودی عبارت از (-۰کامل تصادفی در ۳ تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. نتایج نشان داد که استفاده از کود نیتروژنباعث افزایش وزن تر و خشک درگیاه دارویی ریحان،گردید. بالاترین وزن تر و خشک