سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیت شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور،
ناصر محب علی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
غلامرضا ولیزاده –

چکیده:

استفاده بهینه و کافی نیتروژن در تغذیه گیاهان والد میتواند نقش مهمی در تولید بذور با کیفیت و قدرت رشد بالا داشته باشد. به همین منظور در آزمایشی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر قدرت بذر، جوانهزنی و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-۲، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه) بررسی شد. در این تحقیق بذور گندم آذر- ۲ که تحت تیمار مقادیر مختلف کود نیتروژن ( ۰ ۶۰ ،۳۰ ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار) تولید شده بودند، برداشت شده و اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات جوانهزنی و قدرت بذر و استقرار گیاهچهها در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که هدایت الکتریکی نشت یافته از بذر، سرعت جوانهزنی، میانگین مدت زمان جوانهزنی و وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه در سطح احتمال یک درصد و درصد جوانهزنی و گیاهچههای نرمال در سطح احتمال پنج درصدتحت تأثیر مقادیر مختلف مصرف کود نیتروژن قرار دارند. مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین درصد بذور زنده مربوط به تیمارهای کودی ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن در گیاه والد میباشد. همچنین تیمارهای کودی ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتارنیتروژن در گیاه والد بیشترین مقدار هدایت الکتریکی نشت یافته از بذر، سرعت جوانهزنی، میانگین مدت زمان جوانهزنی و وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه را بهخود اختصاص دادهاند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در گیاه والد گندم آذر- ۲ میتواند جهت تولید بذور با قدرت بالا و خصوصیات جوانهزنی خوب و استقرار مناسب گیاهچههاکه در نهایت منجر به بالا رفتن توان رقابتی گیاهچههای حاصل میشود، مناسب باشد