سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بهروج – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
غلامرضا افشارمنش – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج
محمد حسن شیرزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود مرغی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیر پوشش پلاستیک یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. فاکتور اول سطوح ۴۵ و ۹۰ و ۱۳۵ و ۱۸۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور دوم سطوح ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار کود مرغی بود. نتایج نشان داد که اثرات اصلی و اثر متقابل بر عملکرد کمی غده در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد میوه از مصرف توام ۱۵ تن در هکتار کود مرغی و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به میزان ۵۵/۴۶۳ تن در هکتار به دست آمد. میانگین بیشترین تعداد میوه در بوته از مصرف توام ۲۰ تن در هکتار کود مرغی و ۱۳۵ کیلوگرم نیتروژن به میزان ۴۵/۲ عدد به دست آمد. بیشترین میانگین نسبت گوشت به آب با کاربرد ۱۰ تن کود مرغی و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص به میزان ۰/۱۷۶ به دست آمد که با تیمار ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص تفاوت معنیداری نداشتند. کمترین درصد کاهش وزن میوه بعد از دو هفته انبارداری با مصرف ۱۵ تن در هکتار کود مرغی و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به طور متوسط ۱۰/۸۳ بود.