سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره مقبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
محمد جواد آروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن کمسفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

طالبیCucumis melo گیاهی بوته ای و خزنده ز خانواده کدوئیان Cucurbitaceae با برگ های پنجه ای است. کود مرغی با فراهم کردن مواد غذایی و بهبود خصوصیات خاک باعث افزایش قدرت رشد گیاه ، فعالیت ای مریستمی و فیزیولوژیکی گیاه می گردد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کود مرغی در کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی بر روی طالبی رقم شاهپسندی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کود مرغی غنی شده ساخت هلند به میزان ۴ تن در هکتار قبل از کاشت با خاک مخلوط شد و طی مراحل مختلف رشد گیاه رشد رویشی بوته ، طول بوته ، طول برگ ، عرض برگ ، تعداد برگ ، تعداد ساقه فرعی ، سطح برگ ، محتوای آب نسبی و میزان نشت یونی و تعداد میوه در بوته و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کود مرغی طول بوته ، طول برگ ، عرض برگ ، تعداد برگ ، تعداد ساقه فرعی و سطح برگ را به ترتیب ۱۲% ، ۱۰% ، ۱۳% ، ۱۵% ، ۷۵% و ۱% نسبت به شاهد افزایش داد و محتوای آب نسبی به میزان ۳۰ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت و نشت یونی به میزان ۶۲ درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. کود مرغی تعداد میوه را نیز به میزان ۲۳% نسبت به شاهد افزایش داد. کود مرغی همچنین عملکرد را به میزان ۴۱ درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد.