سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان بازدار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رحیم ناصری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتریهای افزاینده رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات و با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مهران در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. عامل اصلی شامل رقم (چمران و ریناک) و عامل فرعی شامل مخلوط کود شیمیایی و کود زیستی بود. نتایج آزمایش نشان داد که رقم تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد از خود نشان داد. رقم وریناک دارای بیشترین عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته بود.