سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زارع دوست – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مریم جدیدسلیماندارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای مختلف استفاده از کود بیولوژیک فسفاته بارور ۲ و سطوح مختلف فسفر بر روی برخی از ویژگیهای گل جعفری آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور: ۴ روش استفاده از کود بیولوژیک فسفاته شامل)بذرمال، آغشتن به ریشه نشا، بذرمال+ آغشتن به ریشه نشا و شاهد( و ۴ سطح فسفر شیمیایی ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰ میلی گرم در لیتر( با ۰ تکرار به اجرا در آمد. در این مطالعه فسفر کل بستر، عمر گلدانی، وزن تر اندام هوایی و درصد ماده خشک اندام هوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر روشهای مختلف استفاده از کود بیولوژیک فسفاته در همه صفات اندازه گیری شده بجز درصد ماده خشک اندام هوایی معنی دار بود و تیمار آغشتن به ریشه نشا و بذر مال + آغشتن به ریشه نشا در سه صفت فسفر کل بستر و عمر گلدانی و وزن تر اندام هوایی برترین تیمارها بودند