سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بهروج – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
غلامرضا افشارمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوریز شهید مقبلی جیرفت و کهنوج
محمدحسن شیرزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود آلی و شیمیایی برصفات کمی و کیفی گوجه فرنگی رقم چف یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای تصادفی با سه تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد فاکتور اول سطوح ۴۵، ۹۰ ، ۱۳۵ و ۱۸۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور دوم سطوح ۵ ، ۱۰ و۱۵ و ۲۰ تن درهکتار کود مرغی بود نتایج نشان داد که اثرات اصلی و اثر متقابل برروی عملکرد کمی غده در سطح آماری یک درصد معنی دار بود بیشترین عملکرد میوه ازمصرف توام ۱۵ تن درهکتار کودمرغی و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار به میزان ۵۵/۴۶۳ تن درهکتار بدست آمد. بیشترین تعدادمیوه در بوته از مصرف توام ۲۰ تن در هکتار کود مرغی و ۱۳۵ کیلوگرم نیتروژن به میزان ۴۵/۲ عدد بدست آمد. بیشترین میزان نسبت گوشت به آب با کاربرد ۱۰ تن کود مرغی و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص به میزان ۰/۱۷۶ بدست آمد که با تیمار ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص تفاوت معنی داری نداشتند.