سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین پسندی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نقی زاده – دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشیار دانشگاه زابل

چکیده:

روش کود دهی نقشی اساسی در کارآیی مصرف کود و میزان عملکرد گیاه دارد. کارآیی مصرف اب نیز تحت تأثیر عملکرد و مقدار آب مصرفی است. بنابراین با مصرف بهینه کود، می توان در کنار افزایش کارآیی مصرف کود، عملکرد و کارآیی مصرف آب را نیز افزایش داد. سیستم کود-آبیاری، (fertigation) که عبارت از مصرف کود با آب آبیاری در طی دوره رشد گیاه است، نقش مهمی را در افزایش کارآیی مصرف این دو نهاده دارد و یکی از روشهای نوین کود دهی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. در روش کود- آبیاری، عناصر غذایی به صورت محلول و تقسیم شده در اختیار گیاه قرار می گیرند و امکان جذب آنها بیشتر می شود. کود- آبیاری با استفاده از سیستم های تحت فشار منجر به افزایش کارآیی مصرف آب و کود بطور همزمان و موجب کاهش هدر رفت بخشی از کودهای شیمیایی می گردد. از آنجا که مدیریت مصرف آب و مواد حاصلخیز کننده در این سیستم از کارآیی بسیار بالایی برخوردار است لذا این سیستم امروزه کاربرد وسیعی دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر در مورد اثر کود-آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود روی گیاهان مختلف انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که عملکرد، ماده خشک و کارآیی مصرف آب در روش کود- آبیاری، در تمامس تیمارهای مصرف کود، بیشتر از تیمارهای همسان در روش پخش سطحی است. همچنین کارآیی مصرف کود در تمام تیمارهای کودی در روش کود- آبیاری نسبت به دیگر روشها افزایش معنی داری داشته است. با افزایش قابلیت دسترسیعناصر غذایی در طی دوره رشد، کارآیی مصرف کود، عملکرد و در نتیجه کارآیی مصرف آب افزایش یافته است. در مجموع می توان سیستم کود آبیاری را به عنوان یک روش مناسب برای ارتقاء کارآیی مصرف منابع پیشنهاد کرد.