سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسینعلی قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عسگری تشکری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجید قاسم پورعلمداری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بر افزایش توانایی خاک در گیاه برنج، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در شهرستان محمود آباد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد بدون مصرف کود (T1)، مصرف کود شیمیایی براساس نتایج تجزیه خاک (T2)، مصرف کود گاوی به میزان ۲۰ تن در هکتار (T3)، مصرف کود گوسفندی به میزان۱۰ تن در هکتار (T4)، مصرف کود مرغی به میزان ۱۵ تن در هکتار (T5)، مصرف مخلوط کودهای گاوی، گوسفندی، مرغی و شیمیایی هر کدام به نسبت تعیین شده تیمارهای قبلی (T6) بود. نتایج حاصل از اجرای این تحقیق حاکی از آن است که اثر تیمار کودی برصفت تعداد خوشه در بوته و عملکرد دانه معنی دار بود. همچنین تیمار مصرف کود شیمیایی براساس نتایج تجزیه خاک (T2) و تیمار مصرف ۲۰ تن در هکتار کود گاوی (T3) بیشترین تأثیر را در افرایش تعداد خوشه در هر بوته نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داده اند که بالاترین عملکرد مربوط به تیمار مصرف کود گوسفندی به میزان۱۰ تن در هکتار (T4) و تیمار مصرف کود شیمیایی براساس نتایج تجزیه خاک (T2) می باشد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده تلفیقی از کودها نقش مفید و مؤثرتری بر عملکرد این گیاه دارد.