سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم یاراحمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
جواد حمزه ئی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
سحر محمدرشید – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در کشاورزی ارگانیک استفاده از کودهای سبز تاثیر زیادی در سرکوب علف های هرز دارد. به منظور بررسی اثر کودهای سبز جهت کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی، آزمایشی در سال زراعی ۸۸ در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه بوعلی‌سینا به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کودهای سبز جو و خلر و تیمار شاهد با کنترل شیمیایی علف‌های هرز و شاهد بدون کنترل علف های هرز در کرت های اصلی و سطوح نیتروژن (۱۰۰ ،۷۵ و۵۰ درصد کود نیتروژن توصیه شده) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های فرعی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی، جو ماده خشک بیشتری را در طول دوره رشد تولید کرد و آلودگی کمتری به علف هرز را نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. کود سبز بر تعداد بوته و وزن خشک علف های هرز به طور معنی دار اثر گذار بود، طی ۳ مرحله نمونه برداری علف هرز در دروه رشد سیب زمینی تیمارهای جو در سه سطح کودی توصیه شده کمترین وزن خشک و تراکم علف های هرز را دارا بودند، البته کود سبز خلر اختلاف معنی داری را با تیمار کنترل شیمیایی نشان نداد. نتایج به دست آمده نشان داد که کودهای سبز مورد بررسی می توانند جایگزین کنترل شیمیایی علف های هرز شده و حتی موثرتر از آن علف های هرز سیب زمینی را کنترل نمایند. علاوه بر این نتایج نشان داد که کودهای سبز احتمالا به دلیل خاصیت آللوپاتی مانع از رویش تعدادی از علف های هرز در طول دوره رشد سیب زمینی شده اند