سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره مرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه جاوید – کارشناس ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
سید مصطفی صادقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حسن اخگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی و بیولوژیک در زراعت برنج آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد . در این آزمایش سه عامل قارچ مخلوط دوگونه و کنترل ) ، فسفر زیستی (دو سطح ، ،Glomus intraradices گونه ، Glomus mosseae (چهارسطح ؛ گونه ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس ، استفاده و عدم استفاده) و فسفر معدنی (در سه سطح ، ۰ اختلاف بسیار معنی داری را برای صفات عملکرد ، تعداد دانه سالم، ارتفاع و طول خوشه اصلی نشان داد . همچنین بررسی ها نشان داد که تلقیح کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنی دار عملکرد و نیز سایر صفات مرتبط با اجزای عملکرد گردیده است به طوری که بیشترین مقدار عملکرد مربوط به ترکیب تیماری تلقیح با فسفر زیستی و قارچ مایکوریزا و عدم استفاده از فسفر معدنی بوده است و ۹ تن در هکتار را به خود اختصاص داد. به طوری کلی نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که به کار گیری / عملکردی بالغ بر ۸۸ کودهای بیولوژیک موجب بهبود تغذیه گیاه برنج و در نتیجه بهبود عملکرد و صفات زراعی این گیاه گردیده است.