سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک دو اکوتپ زیره سبز ، تحت تنش خشکی ازمایشی در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات با سه تکرار ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی داشنگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام گردید . تیمارهای ازمایش شامل : آبیاری در دو سطح ( آبیاری نرمال و قطع آبیاری در زمان گلدهی) به عنوان کرت اصلی ، کود بیولوژیک در چهار سطح (شاهد ، آزوسپریلیوم ، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم + ازتوباکتر) به عنوان کرت فرعی و دو اکوتیپ زیره سبز (راور و بردسیر) به عنوان کرت فرعی ، فرعی بودند . در پایان فصل رشد صفات ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، تعداد شاخه جانبی ، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک اندازه گیری شدند. نتایج حاکی از آن بود ، اثر کودهای بیولوژیک بر صفات مورد بررسی معنی دار نبود . تنش خشکی تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، تعداد شاخه جانبی و وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. اثر متقابل کود و رقم بر صفت تعداد شاخه جانبی و وزن هزار دانه معنی دار شد. بیشترین وزن هزار دانه از اکوتیپ راور و در شرایط نرمال حاصل شد.