سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

برهان سهرابی مشک ابادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
رضا سهرابی مشک ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

محدودیت آب توسعه روشهای نوین ابیاری را اجتناب ناپذیر کرده است افزایش کارایی مصرف آب درسیستم های ابیاری قطره ای نیز امکان پذیر است گیاه پنبه نیز به دلیل واکنش مثبت به تنش ابی گزینه مناسبی برای مطالعات کم ابیاری است به همین دلیل برای بهینه سازی مصرف آب دراین محصول پژوهش دو ساله ای بصورت ازمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و سه سطح مقدار آب ابیاری به اندازه I1 100% و I2 70% و I3 40% تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و دو روش استقرار لوله ابده : استقرار لوله ابده درتمام ردیفهای کاشت T1 و استقرار لوله ابده در ردیف های یک در میان T2 اجرا گردید ابیاری پس از شروع گلدهی و زمانی انجام شد که ۵۰-۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A گزارش گردید. برای اندازه گیری مقدار آب مصرفی در ابتدای تمام تیمارها یک عدد کنتور یک اینچی نصب گردید در تجزیه مرکب اطلاعات دو ساله تیمارها از نظر عملکرد چین یک تفاوت معنی داری نداشتن اما عملکرد چین دو و عملکرد کل تیمارهای I1,I2 با I3 تفاوت آماری داشتند بیشترین عملکرد مربوط به تیمار I2 بود.