سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال احمدالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
حیدر طایفه رضایی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر کم آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب، سود واحد سطح و سود منطقهای ذرت، آزمایشی در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بر روی رقمSC704 با تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار در قالب کر تهای خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب کشت گردید. کرت های اصلی دور آبیاری درسه سطح شامل ۱۰۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۱ روز)، ۱۳۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۵ روز) و ۱۶۰ میلی متر (دور آبیاری ۱۹ روز) تبخیر تجمعی از تشت کلاسA و کر تهای فرعی میزا نهای مختلف تامین نیاز آبی شامل ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد بود نتایج این پژوهش نشان داد که در مقایسه میانگینهای کارآیی مصرف آب برای اثر متقابل دور آبیاری در میزان تأمین آب، دور آبیاری ۱۱ روز در سطح ۵۰ درصد میزان مصرف آب با مقدار۲/۶۴ کیلوگرم بر متر مکعب تیمار برتر بود. در مقایسه میانگینهای سود واحد سطح برای اثر متقابل دور در میزان تأمین آب، دور آبیاری ۱۱ روز در سطح تأمین آب ۱۰۰ درصد با۳/۴۵ میلیون تومان از سایر تیمارها برتر بود. نتایج مربوط به سود منطقهای نشان داد که اثر متقابل دور آبیاری در سطح تامین نیاز آبی، برتری سطح ۷۵ درصد در دور آبیاری ۱۱ روز با مقدار۳/۸۸ میلیون تومان را ثابت کرد. این نتیجه مهم نشان میدهد که واژه کارآیی مصرف آب نمیتواند به درستی برتری سطوح تأمین آب را متمایز بسازد و حتماً بایستی از مفاهیم اقتصادی برای تشخیص برتری تیمارها استفاده کرد