سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان ملک قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد جیرفت
حسن فرحبخش – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خاتون یوسفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و د رسه تکرار در مزرعه ای پژوهشی در بردسیر کرمان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۵ سطح کم آبیاری ( آبیاری جویچه ای به صورت یک د رمیان ثابت ، آبیاری جویچه ای به صورت یک در میان متغییر ، آبیاری جویچه ای به صورت یک در میان ثابت بعد از کاکل دهی ؛ آبیاری جویچه ای به صورت یک در میان متغیر بعد از کاکل دهی و شاهد) بودند . صفات شاخص سطح برگ ، تعداد ردیف در بلال ، تعداد دانه در ردیف ، تعداد بلال در بوته و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد ، همه صفات به جز تعداد دانه د رردیف تحت تاثیر کم آبیاری قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری جویچه ای به صورت یک در میان متغیر بعد از کاکل دهی و شاهد حاصل شد . با توجه به اینکه تیمار آبیاری جویچه ای به صورت یک درمیان متغیر از نظر تاثیر عملکرد با تیمار آبیاری جویچه ای به صورت یک در میان ثابت در یک گروه قرار داشتند و این روش آبیاری برای کشاورز راحت تر و مشکلات کمتری دارد، بنابراین در پایان ، روش آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت بعد از کاکل دهی برای ذرت در منطقه برای دستیابی به عملکرد مطلوب با مصرف آب کمتر توصیه می شود.