سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کیخایی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی مهندسی
ناصر گنجی خرم دل – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
موسی فرزانجو – کارشناس ارشد زراعت
غلامعلی کیخا – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر کم ابیاری برعملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک اجرا گردید. ازمایش بصورت کرتهای یکبار خرد شده اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد تیمارهای اصلی شامل ابیاری کرتی و شیاری و تیمارهای فرعی در سه سطح شامل تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه T1 80 درصد نیاز آبی گیاه T2 و ۶۰ درصد نیاز ابی گیاه T3 می باشند براساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها در دو سال ازمایش اثر تیمارهای روش ابیاری برعملکرد خشک گیاه تاثیری نداشته اما این فاکتور تحت تاثیر سطوح مختلف ابیاری از نظر آماری در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. همچنین بیشترین عملکرد مربوط به تیمار T2 در روش شیاری با ۲۲/۱۸ تن در هکتاربود اثرات متقابل تیمارهای اصلی و فرعی نیز بر این فاکتور معنی دار شد همچنین بین روشهای ابیاری مورد بررسی و تیمارهای میزان آب ابیاری از نظر عملکرد علوفه تر تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت اما بیشترین عملکرد با ۱۰۵/۶۶ تن در هکتار در تیمار T1 با روش شیاری بدست امد.