سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی کینجی – دانشجوی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانش و آزاد اسلامی واحد تنکابن
پروتنه راهداری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (استاد راهنم
الهام باهر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (استاد مشاور )

چکیده:

شنبلیله نامعلمی graecumTrigonella foenum گیاه دانه از دولپهایهایجدا گلبرگ است. گیاهاندار وییکهدر طبسنتیایر انومللمختلفسابقه مصرفدیر ینهداشتهو خواصدرمانیچشمگیر یبر ایانذر شدهگیا هشتنلیلهاست. (۲) در این مقاله پذیر کمبود مواد غذایی بر مصرف ( نیتروژن، کلسیم، منیزیم، و کلسیم و فسفات ) را بر میزان وزن خشک و وزن تر ، طول ریشه و اندام هوایی و میزان آب نسبی برگ در گیاه شنبلیله مورد بررسی قرار داده‌ایم .طبق محاسبات انجام شده به این نتیجه دست یافتیم که در کمبود منیزیم وزن خشک ریشه و اندام هوایی و همچنین وزن تر ریشه و اندام هوایی و همچنین طول ریشه و اندام هوایی نسبت شاهد افزایش معنی داری بروز داده است در میزان آب نسبی برگ نیز نسبت شاهد افزایش معنی داری را مشاهده کرده‌اید . در کمبود کلسیم طول ریشه و اندام هوایی و نیز وزن خشک ریشه و اندام هوایی و وزن تر اندام هوایی نیز کاهش معنی‌داری نسبت به شاه نشان داده است درحالی‌که در میزان آب نسبی برگ نسبت شاهد اختلاف معنی داری نبود. در کمبود پتاسیم طول اندام هوایی و وزن تر ریشه و اندام هوایی و همچنین میزان آب نسبی برگ افزایش معنی‌داری دیده شده است درحالی‌که در وزن خشک ریشه و اندام هوایی و دیگری نسبت شاهد بروز کرده است در کمبود فسفر طول اندام هوایی و وزن تر نسبت شاهد افزایش معنی داری نشان داده است. وزن خشک ریشه و وزن تر انا و هوایی نیز در آب نسبی برگ نسبت به شاه کاهش معنی‌داری بروز کرد است. در کمبود نیتروژن طول ریشه و وزن تر ریشه و میزان اب نسبی برگ به شاهد افزایش معنی داری مشاهده شده است در حالی که وزن تر اندام هوایی و وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش معنی‌داری بروز کرده است .