سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثمین السادات رئیس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کر
علی اکبر مقصودی مود – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باه
وحید رضا صفاری – استادیار گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشکی به عنوان مهمترین تنش غیر زیستی مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان دارد. از این رو توجه به صفاتی که با میزان تحمل به خشکی در از ارتباط هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در شش ژنوتیپ جو ، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت . کرت های اصلی شامل دو سطح آبیاری ( ۶۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی) و کرت های فرعی شامل شش ژنوتیپ جو ( یوسف ، ماکوئی ، نصرت ، D10 ، Mb8314 ، Mb8016 ) بود. نتایج نشان داد محدودیت آبی ، تاثیری بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در مرحله ساقه دهی نداشت ولی نسبت Fv/Fm یا کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II را در مرحله تولید سنبله کاهش داد. همچنین تنش خشکی در سطح یک درصد تاثیر معنی داری بر محتوی نسبی آب و میزان کلروفیل داشت . در مجموع با توجه به وراثت پذیری بالا ، روابط معنی دار به دست آمد با مقاومت به خشکی ، سرعت اندازه گیری بالا ، غیر مخرب و ارزان بودن اندازه گیری فلورسانس کلروفیل ، شاخص Fv/Fm به عنوان یک معیار مکمل در گزینش ژنوتیپ های متحمل خشکی توصیه گردید. در شرایط بررسی شده در این ازمایش ، ژنوتیپ Mb8016 بالاترین میانگین صفات اندازه گیری شده را به خود اختصاص داد.