سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق ابروی – کارشناس مهندسی مواد- عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد
مصطفی ملک جعفریان – کارشناسی ارشد مهندسی مواد – عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مش
حجت ضیایی – کارشناس مهندسی مواد- عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد
مسعود گلستانی پور – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد- عضو هیات علمی جهاد دا

چکیده:

در این تحقیق فوم آلومینیوم با استفاده از عامل پای دار کننده کلس یم با سه درصد مختلف ۲-۵و۱-۱ وهمچنین از کربنات کلسیم با سه درصد ۴-۳-۲به عنوان عامل فوم ساز به روش فوم سازی مستقیم مذاب تولید شد. دانسیته فوم های تولیدی بین ۰/۴تا۰/۷گرم بر سانت یمتر مکعب ا ند ازه گی ری شد. در ادامه بررسی های ریزساختاری و خواص فشار ی فوم آلومینیومیA 356نیز انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بیانگر توزیع یکنواخت سلول ها م ی باشد. خواص فشاری فوم های تولیدی و همچنین درصد تخلخل مورد بررسی قرار گرفت.