سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه جاوید – کارشناس ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
سید مصطفی صادقی – ستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی اصغر نصرالله نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
علی اشرف مهرابی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

تنش خشکی نقش مهمی در کاهش تولید محصولات زراعی دارد. کاهش بارندگی در سالهای اخیر، موجب کاهش عملکرد بادام بر برخی صفات گیاهی پنج ژنوتیپ بادام (ccc ) زمینی در استان گیلان شده است. به منظور بررسی اثر مصرف کلروکولین کلراید زمینی در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی ، آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۹ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (تنش خشکی و آبیاری معمول) در شهرستان آستانه اشرفیه انجام گرفت. فاکتورهای بودند که قبل از آغاز گلدهی بر روی (ppm 300 و ۶۰۰ ، آزمایش شامل پنج ژنوتیپ بادام زمینی و سه سطح کلروکولین کلراید ( ۰ کلیه بوتهها محلولپاشی شد. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف کلروکولین کلراید ، رقم و محیط از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صددانه، ماده خشک گیاهی و عملکرد، اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود Chico داشت و صفت ارتفاع اختلاف بسیار معنی داری را از خود نشان داد. در مقایسات برهمکنش هورمون ، رقم و محیط، رقم ۶۰۰ ppm غلظت × Chico 600 سایکوسل بیشترین تعداد غلاف در بوته را دارا بود. ترکیب تیماری رقم ppm در غلظت و ICGV و رقم ۰۰۴۴۱ A 6253 کیلوگرم در هکتار در کلاس / سایکوسل در شرایط بدون تنش با میزان عملکرد ۴ ۴۹۶۷ کیلوگرم در هکتار بیشترین / ۵۰۵۵ و ۴ / ۳۰۰ ، در محیط تنش به ترتیب با میزان عملکرد ۱ ppm در غلظت ICGV03060 قرار گرفتند. B عملکرد غلاف رسیده را دارا بوده و در کلا