سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرمحسن بهجت – کارشناس ارشد توسعه روستایی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
محمدحسن طرازکار – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
عباس نجاتی – کارشناس بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف ازجمله آموزش های ترویجی بعنوان یکی از سازه های موثر درکاهمش مصرف بیش ازحد مجاز کود ازته تجویزی در کشت گندم دیم استان کرمانشاه با استفاده از مدل لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل ۲۶۲ پرسشنامه از گندم کاران این استان در سال زراعی ۸۴-۸۳ بدست امد. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای طبقه بندی شده برای انتخاب کشاورزان بکار برده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی اگرچه تاثیری منفی بر مصرف بیش از حد مجاز کود ازته دارد، اما به لحاظ آماری معنی دار نیست.از سوی دیگر میزان مصرف کود پتاسه و سموم شیمیایی رابطه مثبت و معنی داری با مصرف بیش ازحد مجاز کود ازته دارند. همچنین تجربه کشت گندم دیم نیز تاثیر منفی بر مصرف بیش از حد مجاز کود ازته دارد.