سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نهال علی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی غذایی
طاهره علوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
محمد موسوی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

فراصوت به اصواتی می گویند که فرکانس آنها بالاتر از آستانه شنوایی انسان بیش از ۲۰KHz است دو نوع فراصوت وجود دارد شدت بالا >100KHz ,>10W/Cm2 ( وشدت پایین <100KHz <1W/Cm2 اثر میکروب کشی فراصوت نخستین بار درسال ۱۹۲۹ تجربه شد مکانیزم تخریب سلولها به وسیله ی فراصوت توسط پدیده ای به نام کاویتاسیون که تشکیل و ترکیدن حباب ها درکمتر از میکروثانیه است شرح داده شده است. نخستین ترکیب حرارت و فراصوت برای بررسی تاثیر مشترک آنها که ترموسونیکاسیون با ترمواولتراسونیکاسیون نامیده میشود درسال ۱۹۸۰ به کارگرفته شد نتایج محققان نشان داده است که ترموسونیکاسیون تاثیر مطلوبی درنابودی برخی ازمیکروارگانیزم ها دردمای ۷۰-۴۰ دارد استفادها ز فشار همراه با دما مونوترموسونیکاسیون سرعت کشندگی را تا فشار ۳۰۰-۲۰۰kpa افزایش میدهد دراین مقاله اثر ترموسونیکاسیون و مونوترموسونیکاسیون درمیکروب کشی درمقیاس آزمایشگاهی مرور شده است.