سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود خرمی وفا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
عزت الله نباتی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
جواد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایر

چکیده:

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات کیفی سه رقم گندم نان در شرایط دیم آزمایشی صورت لاتیس مربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد در سال زراعی ۸۸-۸۹ به اجرا درآمد. سه رقم گندم نان (رصد، آذر ۲ و سرداری) در قالب ترکیب های مخلوط دوتایی و به صورت سری های جایگزین به نسبت های اختلاط ۰:۱۰۰ – ۳۰:۷۰ – ۵۰:۵۰ – ۷۰:۳۰ – ۱۰۰:۰ در سه سطح تراکم ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ بذر در متر مربع در سه تکرار کشت شدند. درصد پروتئین دانه و شاخص های حجم نان و جذب آب مورد بررسی قرار گرفتند . در کشت خالص ارقام اثر سطوح مختلف تراکم بر میزان پروتئین دانه فقط در رقم سرداری معنی دار بود اما شاخص ها ی حجم نان و جذب آب در هر سه رقم به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف تراکم قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی اثر سطوح مختلف تراکم در کشت مخلوط ارقام نشان داد که اثر تراکم بر شاخص های حجم نان و جذب آب در ترکیب های مخلوط (رصد+آذر ۲، رصد +سرداری و آذر ۲+سرداری) معنی دار بود اما اثر تراکم بر پروتئین دانه فقط در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری در نسبت اختلاط ۵۰:۵۰ معنی دار شد. بررسی اثر نسبت های مختلف اختلاط بر صفات مورد بررسی نشان داد که اثر نسبت های اختلاط بر شاخص های حجم نان و جذب آب در هر سه ترکیب مخلوط معنی دار و بد اما اثر نسبت های اختلاط بر پروتئین دانه فقط در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری در تراکم ۴۰۰ بذر در متر مربع معنی دار شد . در مجموع اگر چه اختلاف بین تیمار برتر کشت خالص و مخلوط ارقام به لحاظ آماری معنی دار نبود اما بیشترین درصد پروتئین و شاخص جذب آب در کش ت مخلوط ارقام و بیشترین حجم نان در کشت خالص ارقام به دست آمد.