سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایر
محمود خرمی وفا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط و سطوح مختلف تراکم بر خصوصیات سنبله سه رقم گندم دیم آزمایشی در قالب طرح لاتیس ۸۹ به اجرا درآمد. سه رقم گندم دیم (رصد، آذر ۲ – مربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد در سال زراعی ۸۸ -U50:50-U U30:70U -U0:100U و سرداری) در قالب ترکیب های مخلوط دوتایی و به صورت سری های جایگزین به نسبت های اختلاط U 70:30 U -U 100:0 400 و ۴۵۰ بذر در متر مربع در سه تکرار کشت شدند. طول سنبله، وزن سنبله، تعداد دانه ، در سه سطح تراکم ۳۵۰ U در سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح مورد ارزیابی قرار گرفت. در کشت خالص ارقام اثر سطوح تراکم فقط در رقم رصد بر روی تعداد سنبله در واحد سطح و در رقم آذر ۲ بر روی وزن سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح معنی دار شد. در کشت مخلوط ارقام اثر سطوح تراکم در کشت مخلوط ارقام رصد و آذر ۲ بر روی وزن سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله، در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری بر روی وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله و در کشت مخلوط ارقام آذر ۲ و سرداری بر روی طول سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح معنی دار شد. در کشت مخلوط ارقام اثر نسبت های اختلاط در کشت مخلوط ارقام رصد و آذر ۲ بر روی وزن سنبله، در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری بر روی تعداد سنبله در واحد سطح و در کشت مخلوط ارقام آذر ۲ و سرداری بر روی تمامی صفات مورد بررسی معنی دار شد.