سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایر
محمود خرمی وفا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر کشت مخلوط و سطوح مختلف تراکم بر خصوصیات ساقه سه رقم گندم دیم آزمایشی در قالب طرح ۸۹ به اجرا درآمد. سه رقم گندم دیم – لاتیس مربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد در سال زراعی ۸۸ -U0:100U (رصد، آذر ۲ و سرداری) در قالب ترکیب های مخلوط دوتایی و به صورت سری های جایگزین به نسبت های اختلاط U 30:70 U -U 50:50 U -U 70:30 U -U 100:0 400 و ۴۵۰ بذر در متر مربع در سه تکرار کشت شدند. طول ساقه، وزن ، در سه سطح تراکم ۳۵۰ U ساقه، قطر ساقه و طول پدانکل مورد ارزیابی قرار گرفت. در کشت خالص ارقام اثر سطوح تراکم در ارقام رصد و آذر ۲ بر روی وزن ساقه و در رقم سرداری بر روی طول پدانکل معنی دار شد. در کشت مخلوط ارقام اثر سطوح تراکم در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری بر روی طول ساقه و در کشت مخلوط ارقام آذر ۲ و سرداری بر روی قطر ساقه معنی دار شد و در کشت مخلوط ارقام رصد و آذر ۲ اثر سطوح تراکم بر روی هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی دار نشد. در کشت مخلوط ارقام اثر نسبت های اختلاط در کشت مخلوط ارقام رصد و آذر ۲ و کشت مخلوط ارقام آذر ۲ و سرداری بر روی قطر ساقه و در کشت مخلوط ارقام رصد و سرداری بر روی تمامی صفات مورد بررسی معنی دار شد.