سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک رضازاده – دانشجوی کارشناسی
حمیدرضا تائبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نساجی
منصوره قنبرافجه – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر کریر بر خصوصیات رنگرزی کالای اکریلیکی با ماده رنگزای ۴۱C.I Basic Blueمورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور غلظت های متفاوت سه کریر مختلف به اسامیCTM و HTB ،Lewegal PEW مورد استفاده قرار گرفت. ارزشیابی تأثیر کریر بر رنگرزی توسط مقادیرK/S نمونه های رنگرزی شده در حضور و غیاب کریر انجام گرفت. نتایج رنگرزی های انجام شده در دماهای مختلف در حضور و غیاب کریر نشان داد که اثر کریر در بهبود رنگ پذیری اکریلیک در دماهای بالایTgکم است ولی در دماهای نزدیک بهTg و درمحدوده ی آن تأثیر قابل توجهی دارد. مقایسه عملکرد سه کریر بیانگر آنست که کریرCTM که بر پایه کلروبنزول می باشد، در مقایسه با دو کریر دیگر تاثیر بیشتری در رنگرزی اکریلیک داشته است