سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
حسن عبداله پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه سمنان
محسن اسدی اسدآباد – استادیار پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

فولادهای آستنیتیCr-Mn از جمله آلیاژهای دما بالا و پراستحکام هستند که می توانند جایگزین مناسبی برای فولادهای متداول Cr-Ni در صنایع مختلف باشند. در تحقیق حاضر، طراحی آلیاژی فولادCr-Mn با درنظرگرفتن محدودیتهای آلیاژی و با مطالعه اجزای ریزساختاری فولاد مد نظر قرار گرفته است. به این منظور، ۳ آلیاژ با ترکیب شیمیایی ۰/۰۷V-Cr-18Mn-(0/05 12با درصد کربن متفاوت به روش متالورژی ذوبی تولید و شمش حاصله در ادامه تحت مراحل متوالی نورد گرم قرار گرفت. سپس عملیات آنیل انحلالی در دمای ۵۰ به مدت ۱ ساعت انجام و نمونه ها در آب کوئنچ شدند. خواص ریزساختاری و مکانیکی نمونهها قبل و بعد از آنیل به کمک متالوگرافی، پراش اشعه ایکس، سختی سنجی وآزمون کشش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه ها حاوی زمینه تکفاز آستنیت هستند. در نمونههای پس ازآنیل، دوقلوهای آنیلی و همچنین رشد دانه ها مشاهده شد. افزایش درصد کربن منجر به بهبود خواص مکانیکی شد. نتایج آزمون های سختی و کشش با مشاهدات حاصل از بررسی های ریزساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین بررسی ها نشان داد خواص کششی فولادهای مورد تحقیق قابل مقایسه با فولاد ۳۱۶ و دیگر تحقیقات بود.