سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام معین زاده – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ا…. رنجبر – عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشخیص انواع کا نی ه ای رس ی و دگرسا نی مرتبط، از مراحل مهم پ ی جو یی بس یاری از کانساره ای گرمابی محسوب م ی شود و استفاده از توان ایی سنجنده ه ای ابرطیفی در این راست ا کارگشا است . تصاویر ابر ط یفی سنجنده ه ایپریون حاو ی اطلاعات بس یار غن ی از سطح زم ین در ٢۴٢ باند ظر یف و پیوسته م ی با شند . البته در این م یان عوامل ناهنجارساز متعدد ی وجود دارند که محتو ای اطلاع ات طیفی بعض ی از باندها را آلوده م ی کنند . شناسایی و حذف ناهنجاری های طیفی یکی از مباحث مهم در سنجش از دور ابر طیفی به حساب می آید . روش MNF یا شکست کاهش نویز، نوعی چرخش محوری است در جهتی که همبستگی بین داده ها به حداقل کاهش یابد . تبد یل MNF از دو چرخش PCA م جزا تشک یل یافته است که در آن داده های فراتر از میانگین بعلاوه منهای چند برابر انحراف معیار در هیستوگرام پیکسل ها به عنوان داده های ناهنجار قابل شناسایی و با یک تبدیل PC استاندارد پاکسازی می شوند . در این مطالعه به منظور بررس ی اثر کاهش نو یز در پردازش ه ای ا بر ط یفی ، ابتدا داده های ه ایپریون منطقه آتشفشان مساحیم را تحت چرخش محور ی MNF قرار داده و سپس بر اساس نمودار ارائه شده داده ه ای ز یر سطح ١٠ درصد حذف شده و دوباره با برگرداندن محور و چرخشی عکس حالت او لیه محور MNF شده به ح الت اول برگردانده شد . مطالعه مورد ی بر روی کانسار آبدر در مرکز استراتوولکان مساح یم در شمال نوار فلززای دهج ساردوئیه انجام شد و به منظور بررس ی میدانی نتایج پردازش ها نمونه بردار ی در نقاط مختلف محدوده مرکز کالدر ای مساح یم انجام و نمونه ها در مق یاس دست ی و مقطع م یکروسکپی و همچ ن ین توسط دستگاه XRD و طیف سنج الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار گرفتند . بررسی نت ایج حاصل از چند ین روش پردازش ی، نشان دهنده اثر مثبت عمل کاهش نو یز در بعض ی روش ه ای پردازش ی م ی باشد . بدین تر تیب که هر چند روش ه ای SAM و LSU تغییرات چندا نی را نشان نم ی دهند ام ا در روش انطباق س یمای ط یفی SFF اثر کاهش نو یز ضر یب صحت عامل را از ۷۲/۸۸ درصد در تصو یر MNF نشده به بیش از ۷۴/۵۸ درصد در تصو یر MNF شده می رساند.