سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا دنیویان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور.
محمدحسین همتجو – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

کاشت متراکم پنبه ( G.hirsutum ) باعث افزایش عملکرد، زودرسی، کاهش مصرف سموم علف کش و نهایتا کاهش قابل توجه هزینه های تولید می گردد. از این رو معرفی یک یا چند رقم مناسب در سیستم زراعی کاشت متراکم پنبه بسیار مهم می باشد. بدین دلیل ۴ رقم بر اساس صفات مورفولوژیک و اجزا عملکرد و صفات کیفی الیاف از کلکسیون ارقام پنبه گزینش و طی دو سال زراعی ( ۸۷ – ۱۳۸۶ ) در تراکم های متفاوت مقایسه گردیدند. در این بررسی از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور تراکم ، ۶۲۵۰۰ ، ۱۲۵۰۰۰ ، ۸۳۳۳۴ ، ۱۸۷۵۰۰ ، ۱۲۵۰۰۰ ، ۹۳۷۵۰ گیاه در هکتار که با روش کاشت کپه ای اجرا گردید و ارقام (ساحل ، ۳۶۴۱۲۸ ، ۳۱۳۶۳۱۱ ، B557t2 و ۳۹۴۴۱۱ ) استفاده شد. محل آزمایش ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان بود. نتایج دو ساله این بررسی نشان داد که تحت شرایط آبهوایی مناسب در سال ۱۳۸۶ ، تراکم های مختلف اثری بر عملکرد وش نداشتند ولیکن دو رقم ۳۱۳۶۳۱۱ و B557T2 دارای حد اکثر عملکرد وش و زودرسی بودند. در شرایط خشکسالی در سال ۱۳۸۷ ، عملکرد و زودرسی با اثر متقابل ارقام و تراکم مرتبط و حداکثر عملکرد بر حسب نوع رقم و تراکم مناسب آن متفاوت بود