سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بآزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر در راستای تحقق (تولید غذای سالم برای همه) و همراه با بهینه سازی مصرف کودها ، توجه به میزان مصرف کودهای شیمیایی بر بهبود کیفیت محصول کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. همچنین با توجه به تاثیر میزان کود کافی و به اندازه بر افزایش عملکرد و سایر خصوصیت های گیاه انتخاب میزان مصرف کود لازم برای گیاه نیز با اهمیت می باشد. به منظور بررسی اثر استفادهاز مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد بیولوژیکی و اقنصادی گیاه جو یک طرح تحقیقاتی کشاورزی در یهار ۱۳۹۰ در مزرعه ای کشاورزی در منطقه جوپار استان کرمان اجرا شد. کلیه عملیات کاشت بر حسب دستور العمل های موجود در منطقه و عملیات داشت در طول فصل رشد بر روی کلیه تیمارها یکسان اعمال شد. طرح فوق در قالب بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. در این طرح تیمارهای کود استفادهش ده شامل : تیمار شاهد ، اوره ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بود که به صورت سرک دهی در طول مراحل مختلف رشد گیاه (هنگام کاشت ، قبل از خوشه دهی و بعد از خوشه دهی) به خاک اضافه گردید. نتایج حاصل از انجام این طرح پس از انالیز با نرم افزار MSTAT-C نشان داد که استفاده از کود اوره در کلیه سطوح بر روی عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی گیاه جو اثر معنی داری ندارد. در بررسی میانگین های عملکرد بیولوژیک بیشترین میانگین به تیمار اوره۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و در عملکرد اقنصادی بیشترین میانگین به تیمار اوره ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار مربوط می شد. کمترین عملکرد نیز متعلقبه تیمار شاهد بود. همچنین در بررسی نتایج وزن هزار دانه مشخص گردید که بین تیمارهای اوره ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری وجود ندارد بیشترین اثر معنی دار مربوط به تیمار شاهد می باشد.