سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید قزوینه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب ایران
کامران سمیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکنگاور
سارا بیگ زاده – عضوباشگاه پژوهشگران جوان
کوروش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ایران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف کودی روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه به اجرا درآمد آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار شامل ۱۰ تیمار مختلف مصرف کود به صورت محلول پاشی و خاک کاربرد بود صفات مختلفی از جمله ارتفاع بوته، عملکرددانه و اجزای آن شامل تعداد ردیف دانه در بلال تعداد دانه در هر ردیف وزن چوب بلال و قطر بلال اندازه گیری شد. تمامی صفات اندازه گیری شده بجز وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی قرار گرفتند بطوریکه بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای M2 محلول پاشی کود کامل درم رحله ساقدهی و بلال دهی با میانگین عملکرد ۱۰۶۴۹ کیلوگرم درهکتار و M1 محلول پاشی کود کامل در مرحله ساقه دهی با میانگین عملکرد ۱۰۴۲۱ کیلوگرم درهکتار و Z2 محلول پاشی کود روی درم رحله بلال دهی با عملکرد ۹۸۴۶ کیلوگرم درهکتار مشاهده گردید.