سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عفت شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنو
سلماز سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فناوریهای ن

چکیده:

گیاهان از نظر مقدار جذب عناصر سنگین و توزیع آنها در بافتهای خود متفاوت عمل میکنند. علاوه بر تفاوتهای ژنتیکی عوامل محیطی مختلف از جمله برهمکنش عناصر سنگین با عناصر غذایی ضروری گیاه میتواند بر میزان جذب این فلزات توسط گیاهان موثر باشد. از طرف دیگر استفاده از گیاهان برای پالایش خاکهای آلوده به فلزات سنگین راهکاری ارزان و موثر میباشد. در این تحقیق میزان جذب کادمیوم توسط گیاهچه ۱۰ روزه ذرت و همچنین اثرات این فلز بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در پتریدیشهای حاوی محیط MS با غلظتهای متفاوت کادمیوم صفر به عنوان شاهد، ۲۰ و ۴۰ میکرومولار کشت شدند نتایج نشان دهنده توانایی بالای این گیاه در جذب کادمیوم میباشد در حالیکه تاثبر معنیداری بر خصوصیات مورفولوژیک ندارد، از طرف دیگر این یون باعث کاهش معنیدار کلروفیل شد که میتواند به علت جایگزینی با (فرمول در متن اصلی مقاله) موجود در کلروفیل باشد.