سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین امینی فرد – دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی
مریم فروغ – دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
حسین آرویی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

به منظور بهبود و افزایش کیفیت میوه های گوجه فرنگی در مدت زمان انبار داری، محلول پاشی ژل آلوئه ورا به عنوان یک عامل مناسب و پوششی خوراکی با غلظت های ۳:۱ و ۵:۱ و شاهد به کار گرفته شد. این پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دو محیط جداگانه ( با دمای ۴ و ۲۵ درجه سانتی گراد) اجرا شد. میزان کاهش وزن میوه بصورت روزانه و فاکتورهای کیفیت میوه شامل ویتأمین ث، مواد جامد محلول، اسیدیته و PH در روز پانزدهم پژوهش اندازه گیری گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار آلوئه ورا اثرات معنی داری بر کیفیت میوه های گوجه فرنگی (ویتأمین ث، اسیدیته مواد جامد محلول) در هر دومحیط داشت اما بین دو محیط نگه داری مقدار کاهش وزن تفاوت محسوسی مشاهده نشد. همچنین مدت ماندگاری میوه های گوجه فرنگی در هر دو محیط تحت تأثیر محلول پاشی آلوئه را قرار گرفت اما اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد مشاهده نگردید. بنابراین ژل آلوئه ورا می تواند به عنوان یک پوشش مناسب جهت بهبود کیفیت میوه گوجه فرنگی و افزایش مدت نگه داری آنها مطرح و استفاده گردد.