سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر حسن زاده اول – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه آزاد اسلام
حسین رحامی – استادیار گروه علوم مهندسی -دانشکده فنی-دانشگاه تهران
سعید ابریشمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران
علی یوسفی سمنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- باشگاه پژ

چکیده:

در این پزوهش به بررسی اثر چیدمان و پارامترهای هندسی شمع ، بر رفتار لرزه ای سیستم رادیه-شمع به عنوان عوامل موثر در ارائه یک طرح بهینه، به کمک نرم افزارABAQUS پرداخته ده است.برای مدلسازی اثر اندرکش خاک- شمع و پدیده انتشار امواج در خاک پیرامون شمع، از روش حل مستقیمو مرز جاذب استفاده گردیده و محیط خاک به صورتالاستوپلاستیک با مدل رفتاری موهر-کلمب در نظر گرفته شده است. آرایش و پارامترهای هندسی شمع ها به عنوان متغیر ها ی مسئله تعریف شدند.در نهایت اثر پیدمان و پارامترهای هندسی شمع بر رفتار لرزه ای سیستم رادیه- شمع با رسم نمودارهای بیشترین مقادیر جابجایی جانبی، نشست و تنش موجود در بدنه شمع مرکزی، ارزیابی شده است.