سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رضایی – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه تبریز
ناصرعلی اصغرزاد – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه تبریز
بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

در این بررسی تاثیر چهار گونه باکتریP. flourescens Chao, P. flourescens B119 تهیه شده از، ( موسسه تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی تهران P. Flourescens ایزوله تبریز ) و یک گونه P. Putida (ایزوله تبریز) بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی در لوبیا بصورت طرح آزمایشی کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار مورد و پنج سطح (چهار سطح باکتری و یک سطح شاهد بدون باکتری ) بررسی قرار گ رفت . که در آن باکتریها پس از تیمار با بذور لوبیا در داخل گلدانهای ۳ کیلوئی حاوی خاک شن لومی کشت گردیده و پس از ۷۵ روزقرار گیری در اتاقک رشد، شاخصهای عملکد،درصد نیتروژن، فسفرو پتاسیم بخش هوایی اندازه گیری شد. همزمان باطرح فوق باکتری های ذکر شده از لحاط قدرت حل کنندگی فسفات باکشت بصورت نقطه ای در محیط کشت جامد Sperber و تولید سایدروفور با کشت بصورت نقطه ای در محیط کشت جامد کروم آزرول– اس دار و اندازه گیری نسبت قطر هاله بر کلونی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله حاکی از قدرت بالای باکتری P. putida در حل کنندگی فسفات، تولید سایدروفور، و افزایش سرعت جوانه زنی در شرایط کشت درون شیشه ای نسبت به سه باکتری دیگر بود که این امر موجب افزایش عملکرد درصد و مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم لوبیا گردید.