سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن رضایی – کارشناس ارشد خاکشناسی
داوود ثمری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
بهنام طهماسبپور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین بررسی تاثیر چهار گونه باکتری P. flourescens Chao, P. flourescens B119 تهیه شده از موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران P. Flourescens ایزوله تبریز و یک گونه P. Putida ایزوله تبریز برعملکرد و غلظت عناصر غذایی در لوبیا بصورت طرح آزمایشی کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل در چهار تکرار مورد و پنج سطح چهارسطح باکتری و یک سطح شاهد بدون باکتری بررسی قرارگرفت که در آن باکتری پ ساز تیمار با بذور لوبیا درداخل گلدانهای ۳ کیلویی حاوی خاک شن لومی کشت گردیده و پ س از ۷۵ روز قرارگیریدر اتاقک رشد شاخصهای عملکرد درصد نیتروژن فسفر و پتاسیم بخش هوایی اندازه گیری شد همزمان با طرح فوق باکتریهای ذکر شده از لحاظ قدرت حل کنندگی فسفات با کشت بصورت نقطه ای درمحیط کشت جامد Sperber و تولید سایدروفور با کشت بصورت نقطه ای درمحیط کشت جامد کروم آزرول – اس دار و اندازه گیری نسبت قطر هاله برکلونی مورد مقایسه و بررسی قرارگرفت.