سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سمیرا ضیایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

در سازه ترکیبی سرریز- دریچه نیماستوانهای، زاویه قرارگیری انحنای نیماستوانه روی هیدرولیک جریان از جمله میزان افت انرژی جریان مؤثر می-باشد. در تحقیق حاضراثر چرخش سرریز- دریچه نیماستوانهای بر میزان افت انرژی بهصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دادکه کمترین میزان افت انرژی در زاویه ۱۰۸ درجه که قسمت تخت نیماستوانه به سمت دریچه است، ایجاد میگردد. همچنین مشاهده شد زاویه ۲۷۸درجه )انحنای سازه به سمت بالادست و قسمت تخت آن به سمت پاییندست( نسبت به زاویه ۰۸ درجه )وجه پاییندست منحنی و وجه بالادست تخت( دارای افت کمتری است.